کاربران آنلاین: 79
 • صفحه اصلی
 • شعب
  v
 • نمایندگان
  v
 • کارگزاران
  v
 • ارزیابان خسارت
  v
 • اکچوئران
  v
 • کارکنان کلیدی و عملیاتی
  v
 • راهنما
  v
نوع شخصیت[Filter]
نام و نام خانوادگی ارزیاب/مدیر عامل موسسه[Filter]
عنوان مؤسسه ارزیابی[Filter]
زمینه تخصصی[Filter]
آدرس دفاتر
تعداد شعبه[Filter]
هیئت مدیره
تاریخ اعتبار پروانه[Filter]
استان[Filter]
موبایل[Filter]
وب سایت[Filter]
کد ارزیابی[Filter]
v
[Condition]
[Condition]
[Condition]
 
[Condition]
 
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
[Condition]
حقوقیابراهيم ايران نژادشركت سهامي ارزيابي خسارت بيمه اي ايرانيان پوشش (سهامي خاص)آتش سوزي /باربري، کشتي و هواپيما /بيمه‌هاي زندگي و حوادث /درمان /مهندسي /مسئوليت کارفرما در مقابل کارکنان /محصولات کشاورزي /دام هاي صنعتي /طيور صنعتي /مالي وسايل نقليه موتوري زميني /بدني وسايل نقليه موتوري زميني /اتومبيل(بدني - مالي)
دفاتر
35
مشاهده
1397/06/15تهران09121141364http://www.ipinsur.ir20
حقوقیمجيد ذوالفقارخانيارزيابي خسارت بيمه اي آراد ايرانياندرمان و حادثه /اتومبيل(بدني - مالي)
دفاتر
3
مشاهده
1399/02/16تهران09123443348http://www.aradir-ila.com6/111
حقوقیحسين سليمي دارانيشركت ارزيابي خسارت بيمه اي آرين سنجش پارس(سهامي خاص)آتش سوزي /حمل و نقل /درمان
دفاتر
4
مشاهده
1398/02/21تهران09121770226 22
حقوقیفاطمه احمدمرويليموسسه ارزيابي خسارت بيمه اي ارزياب گستر بهسادرمان
دفاتر
2
مشاهده
1397/11/26تهران09125591272 21
حقوقیعلي توكليشركت ارزيابان پارس مهر (سهامي خاص)شخص ثالث بدني /حوادث راننده /مالي وسايل نقليه موتوري زميني
دفاتر
2
مشاهده
1398/08/17تهران09121783090http://parsmehrins.com24
حقوقیمحسن تابششركت ارزيابي خسارت بيمه اي اعتماد آفرين آگاه (سهامي خاص)آتش سوزي واحد هاي مسکوني /آتش سوزي واحد هاي تجاري-اداري /آتش سوزي واحد هاي صنعتي-انبار ها /آتش سوزي /اتومبيل(بدني - مالي)
دفاتر
2
مشاهده
1398/10/18تهران09121405283http://www.afarinagah.ir25
حقوقیشهرام شقاقيشركت ارزيابي خسارت بيمه اي سامان نگار ايرانيان (سهامي خاص) آتش سوزي /مهندسي /اتومبيل(بدني - مالي)
دفاتر
13
مشاهده
1398/02/21تهران09121302452https://www.samannegar.ir23
حقوقیآزيتا لشكريشرکت ارزیابی خسارت بیمه ای آسایش نگر ایرانیان (سهامی خاص)درمان /درمان و حادثه
دفاتر
1
مشاهده
1399/02/04تهران09121892671 26
حقوقیاسمعيل اسماعيلي فرارزيابي خسارت بيمه اي تامين خسارت شهرآتش سوزي واحد هاي صنعتي-انبار ها /مالي وسايل نقليه موتوري زميني
دفاتر
1
مشاهده
1399/07/03تهران09195332685http://arzyabekhesarat.com29
حقوقیقدرت اله جودكيموسسه ارزيابي خسارت نداي آسايش ميهنمالي وسايل نقليه موتوري زميني
دفاتر
3
مشاهده
1399/05/02مرکزی09183488375 8
حقوقیفرداد عميديارزيابي خسارت بيمه اي كمك رسان هستيدرمان
دفاتر
2
مشاهده
1398/02/16تهران09123985092 4/143
حقوقیقاسم مهرجوارزيابي خسارت بيمه اي محاسبان سارين مهر شيرازدرمان /درمان و حادثه
دفاتر
2
مشاهده
1397/05/25فارس09173045162 17
حقوقیناصر مقدسيموسسه محك خسارت نوين انديشدرمان پاراکلينيکي /درمان بستري /مالي وسايل نقليه موتوري زميني /اتومبيل(بدني - مالي)
دفاتر
2
مشاهده
1399/12/17تهران09123475530 16
حقوقیكاظم طلائي پاشيريموسسه ارزيابي خسارت بيمه اي مميزانآتش سوزي /باربري /مهندسي
دفاتر
5
مشاهده
1399/01/24تهران09121058948https://www.momayezan.com11/122
حقوقیمحمدرضا البرزيموسسه امين ارزياب هستيآتش سوزي واحد هاي صنعتي-انبار ها /درمان پاراکلينيکي /مهندسي /بدنه اتومبيل /شخص ثالث مالي
دفاتر
1
مشاهده
1399/10/19خراسان رضوی09155047623http://aminarzyab.ir34
حقوقیحجت اله زارعموسسه پيشگامان ايرانيان پاژآتش سوزي واحد هاي مسکوني /آتش سوزي واحد هاي تجاري-اداري /آتش سوزي واحد هاي صنعتي-انبار ها /تمام خطر پيمانکاران و مقاطعه کاران
دفاتر
1
مشاهده
1399/10/19خراسان رضوی09153101589 32
حقوقیفرناز قرباني اقدمنكو راي فرهاندرمان
دفاتر
2
مشاهده
1399/09/20تهران09122312039 35
حقوقیكامران گرداننگين سنجش زاگرسمالي وسايل نقليه موتوري زميني
دفاتر
1
مشاهده
1399/02/19همدان09181113532 147/1711
حقوقیهوشنگ نوريموسسه ارزيابي خسارت بيمه اي نيك سامان فرداآتش سوزي /درمان
دفاتر
4
مشاهده
1399/04/16البرز09122647091 15
حقوقیمريم نيكبخت شرکت يزدان مهر فردا (سهامی خاص) بيمه حوادث /درمان پاراکلينيکي /درمان بستري /دندانپزشکي
دفاتر
4
مشاهده
1399/10/11اصفهان09131942092 37
Next1413127654321Prevصفحه 1 از 14 (268 مورد)