کاربران آنلاین: 111
 • صفحه اصلی
 • شعب
  v
 • نمایندگان
  v
 • کارگزاران
  v
 • ارزیابان خسارت
  v
 • اکچوئران
  v
 • کارکنان کلیدی و عملیاتی
  v
 • راهنما
  v
ثبت نام
ویرایش
برنامه زمانبندی ثبت نام و مصاحبه ارزیابی خسارت بیمه ای
ثبت نام
ویرایش اطلاعات
زمان شروع ثبت نام مصاحبه تخصصی ارزیابی خسارت بیمه ای، برای حائزین شرایط آیین نامه شماره 85 شورای عالی بیمه- نوبت پائیز 1398 ( شروع ثبت نام : 1 تیر 98 لغایت 30 مرداد 98 و زمان مصاحبه : مهر/آبان/آذر98)
ثبت نام
ویرایش اطلاعات
زمان شروع ثبت نام مصاحبه تخصصی ارزیابی خسارت بیمه ای ، برای حائزین شرایط آیین نامه شماره 85 شورای عالی بیمه- نوبت بهار و تابستان 1398 ( شروع ثبت نام : 1 اسفند 97 لغایت 30 فروردین 98 و زمان مصاحبه : خرداد/تیر/مرداد98)
ثبت نام
ویرایش اطلاعات
زمان شروع ثبت نام مصاحبه تخصصی ارزیابی خسارت بیمه ای، برای حائزین شرایط آیین نامه شماره 85 شورای عالی بیمه- نوبت زمستان 1397 ( شروع ثبت نام : 1 آبان لغایت 30 آذر 97 - زمان مصاحبه : دی/بهمن/اسفند1397)
ثبت نام
ویرایش اطلاعات
زمان شروع ثبت نام مصاحبه تخصصی ارزیابی خسارت بیمه ای، برای حائزین شرایط آیین نامه شماره 85 شورای عالی بیمه-نوبت پائیز 1397 (شروع ثبت نام: 1 مرداد لغایت 30شهریور 97 - زمان مصاحبه: مهر/آبان/آذر1397)
ثبت نام
ویرایش اطلاعات
زمان شروع ثبت نام مصاحبه ارزیابی خسارت بیمه ای صرفاً برای دارندگان شرایط آیین نامه شماره 85 شورای عالی بیمه-نوبت تابستان 1397(شروع ثبت نام: 1 اسفند 96 لغایت30خرداد 97- زمان مصاحبه: تیر/مرداد/شهریور1397)
Next21Prevصفحه 1 از 2 (10 مورد)
ثبت نام
ویرایش
تاسیس موسسه/شرکت ارزیابی خسارت بیمه ای
ثبت نام
ویرایش اطلاعات
ورود ارزیابان دارای پروانه حقیقی ، جهت تکمیل مدارک مجوز حقوقي(شرکت/موسسه)
  نکته 1 : از آخرین نسخه مرورگر FireFox استفاده نمایید.
نکته 2 :ثبت نام و ویرایش اطلاعات در زمان های مقرر فعال می گردد.
نکته 3 :اکلیه متقاضیان باید قبل از ثبت نام آیین نامه شماره85 شورای عالی بیمه را مطالعه و در صورت حائز شرایط بودن اقدام نمایند.
نکته 4 :ساعت کاری سازمان از شنبه تا چهارشنبه از 7:30 الی 15:30 می باشد.
 
   
   
   
   
  تلفن : 02124551384-02124551385-02124551386  
  پست الکترونیکی: Amoozesh@Centinsur.ir